owPython.git
2017-02-23 Tobiasadd formel 18 master
2017-02-21 Tobiasintern ADC
2017-02-21 Tobiasdefaultconfig of DS2438
2017-02-21 TobiasVsens of DS2438
2017-02-21 TobiasNew chip names SHT35/SHT31
2017-02-17 tobiascheck in owflash.py / non stop on error DS2438
2017-02-16 TobiasCheck in